G’Linde v/Hans Frederik Linde
Borchsvej 22
2950 Vedbæk
CVR nr. 37696846

Forretningspolitikken for G'Linde indeholder følgende punkter:

 • Fortrolighed
  Honorar og prispolitik
  Fakturering
  Betalingsbetingelser
  Forsikring
  Personoplysninger
  Nyhedsbreve
  Ansvar
  Tvister
  Handelsbetingelser – webshop

Fortrolighed

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, som modtages fra dig betragtes som fortroligt materiale.

Honorar og prispolitik

Som udgangspunkt afregnes der i forhold til medgået tid. Timeprisen er 1.500 kroner eksklusiv moms.

Når omfanget af opgaven kendes giver jeg gerne et prisoverslag eller en fast pris – alt efter hvad du ønsker.

Fakturering

Der faktureres når opgaven er leveret.

Betalingsbetingelser

Betalingen skal ske 10 kalenderdage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Betaling skal ske til:

Ringkjøbing Landbobank
Registreringsnummer: 7670 kontonummer: 3035222

Forsikring

G’Linde har tegnet en rådgiveransvarsforsikring hos forsikringsselskabet TRYG

Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.

De oplysninger, du giver G’Linde, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos G’Linde samt eventuel udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos G’Linde har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Nyhedsbreve

Kunden kan eventuelt vælge at tilmelde sig nyhedsbreve fra G’Linde.

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mail-adresse, kunden har oplyst.
Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Ansvar

G’Linde er ansvarlig overfor kunden efter dansk rets almindelige bestemmelser.

G’Linde kan imidlertid ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance driftstab med videre. G’Lindes ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende den af ansvarsforsikringens maksimale dækning.

Tvister

Skulle der mod forventning opstå uenighed om indholdet af det leverede, den aftalte pris eller andet som måtte vedrøre det aftale skal dette i første omgang søges løst ved dialog mellem parterne.

Såfremt enighed ikke kan opnås anbefales det, at uenigheden søges løst ved mediation, hvor parterne deler omkostningerne til mediator.

Kan uenigheden ikke løses kan tvister alene indbringes ved du danske domstole.

G’Lindes ydelser er i enhver henseende underlagt dansk lovgivning.

Handelsbetingelser - webshop

Hvad får kunden for pengene?

Kunden kan downloade skabeloner/dokumenter, der leveres i Word- eller PDF-format.
Når kunden har godkendt transaktionen og betalt for produktet, har kunden opnået ret til at downloade den/de pågældende skabelon(er)/dokument(er), som fremgår af indkøbskurven og fakturaen, der sendes på e-mail efter gennemført betaling sammen med den/de pågældende skabelon(er)/dokument(er).

For at gennemføre et køb skal kunden oplyse navn, adresse og en e-mail-adresse.

Efter betaling i internetbutikken sendes en faktura til e-mail-adressen som bevis på købet. Fakturaen indeholder oplysninger om købet. Det er kundens ansvar at sørge for betryggende opbevaring af disse oplysninger. E-mailen indeholder tillige et eller flere Word- eller PDF dokument(er) alt efter hvor mange enheder der er købt.

Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb frasiges fortrydelsesretten af kunden.

Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

Kunden får efter betaling adgang til at downloade det/de bestilte dokument(er) (i Word- eller PDF-format) - ligesom det fremsendes pr. e-mail.

Der er ikke fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende dokument. Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

- Elektronisk lagre det oprindelige dokument/skabelon til eget senere brug.
- Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
- Tilrette det oprindelige dokument til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende dokument/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående skriftlig tilladelse fra G’Linde.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner, der er købt på www.glinde.dk.

Cookies

I forbindelse med indtastning af personlige oplysninger installeres en cookie på den pc kunden benytter. Dette sker udelukkende for at gøre det nemmere at logge ind igen senere samt for at systemet kan huske, hvad kunden har i indkøbskurven, mens der klikkes rundt på sitet.

I Internet Explorer kan pågældende cookie - om ønsket - slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Dokumenterne leveres i enten Word eller PDF-format.

Kunden indestår selv for, at have det fornødne software til at kunne åbne og redigere det format af Word som dokumenterne leveres i.

Priser og betaling

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms.

G’Linde modtager betaling fra følgende kort: Visa og Mastercard
G’Linde afholder eventuelle gebyrer, der opkræves af indløser i forbindelse med den enkelte transaktion.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.glinde.dk.

Forbehold

G’Linde tager forbehold for tryk- og prisfejl.

G’Linde er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver pc, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse Word- og/eller PDF-filer.

Ansvarsfraskrivelse

G’Linde kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dokumenter/skabeloner, herunder garanteres det ikke og indestår i intet tilfælde for,

- at dokumenter/skabeloner opfylder brugerens krav, forventninger og behov.

- at www.glinde.dk og de herpå tilgængeliggjorte dokumenter/skabeloner af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

G’Linde er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved et dokument/skabelon eller som følge af brugen af et dokument/skabelon.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af G’Linde’ ydelser samt forlade hjemmesiden.

Indholdet af dokumenter/skabeloner kan ikke erstatte traditionel personlig og juridisk rådgivning.

Dokumenterne/skabelonerne tjener alene informationsøjemed (forlagsvirksomhed) og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.

Det er væsentligt at præcisere, at der fra denne internetbutik ikke ydes juridisk rådgivning af nogen art. Såfremt en kunde ikke selv er i besiddelse af fornøden indsigt til at vurdere og/eller færdiggøre et dokument/skabelon, opfordres vedkommende til at søge juridisk bistand fra en advokat.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for G’Linde. G’Linde påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter og skabeloner sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Download af et dokument /skabelon kan ikke sidestilles med konkret, individuel juridisk rådgivning ydet af en advokat. Vi anbefaler at kunden altid verificerer et dokument/skabelon inden det anvendes. Besidder kunden ikke selv fornøden juridisk viden (brugeren selv eller i kundens juridiske afdeling), kan en sådan verifikation ske hos en advokat.

Klager og reklamationer

Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid. Reklamationsretten er 2 år såfremt køber er forbruger. Retten til at reklamere over en beskadiget fil er begrænset til eventuelle oprindelige mangler.

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

G’Linde v/Hans Frederik Linde
Borchsvej 22
2950 Vedbæk
CVR nr. 37696846
info@glinde.dk